Splošni pogoji

Vsebina te strani je zastarela in se ne uporablja več. Posodobljene splošne pogoje najdete na http://www.studentska-vadba.si/splosni-pogoji-pravila-uporabe/

 

1. OSNOVNA PRAVILA UPORABE SPLETNEGA MESTA

1.1.    Ta pravila in splošni pogoji uporabe spletnega mesta studentska-vadba.si ( v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse uporabnike, avtorje prispevkov, urednike, sodelavce in partnerje (v nadaljevanju: uporabniki) spletnega mesta studentska-vadba.si (v nadaljevanju: spletno mesto) in vseh podstrani tega spletnega mesta.

1.2.    Lastnik spletnega mesta in spletne aplikacije je Internacionalni šport d.o.o., Soteska 11, 1251 Moravče (v nadaljevanju: lastnik). Ponudnik storitev in upravitelj spletne aplikacije je Športno društvo Nova energija,  Črna vas 238, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik). Izdajatelj lahko za izvajanje posameznih del in storitev v okviru spletnega mesta angažira podizvajalce. Podizvajalci so lahko tako pravne kot fizične osebe.

1.3.    Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsake trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnem mestu. Ponudnik spletnega mesta bo o spremembah splošnih pogojev na običajen način obvestil uporabnike na spletnem mestu. Z nadaljno uporabo spletnega mesta se uporabniki strinjajo s spremembami splošnih pogojev.

1.4.    V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

1.5.    Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega mesta s strani drugih uporabnikov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom, ki je krštive povzročil. V primeru, da krštive ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil ponudnika po elektronski pošti na naslov info@studentska-vadba.si.

1.6.    Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto, ter za jamči za vse napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

1.7.    Ponudnik si pridružuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika iz spletnega mesta brez predhodnega obvestila, v primeru kršitve splošnih pogojev oz. v drugih primerih krišitev pravil uporabe spletnega mesta.

 

2. POGOJI ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA

 

Spletno aplikacijo lahko uporabljajo vsi redni in izredni študentje in dijaki z veljavnim študentskim statusom. Spletno aplikacijo lahko uporabljajo tudi vsi absolventje in študentje pavzerji, ki so v prejšnjem šolskem letu imeli veljaven status študenta oz. dijaka. Spletno aplikacijo lahko uporabljajo tudi vsi tuji študentje in dijaki z veljavnim statusom.

3. ZUNANJE POVEZAVE

 

Znamko, logotip in vsebino spletnega mesta je prepovedano reproducirati , distributirati ali na objavljati na katerikoli drug način, na drugih spletnih mestih, razen v primeru dovoljenja s strani ponudnika oz. izdajatelja.

 

4. PRAVILA NAGRADNIH IGER

 

4.1.    Organizator nagradne igre je Društvo Nova energija, Črna vas 238, 1000 Ljubljana.

4.2.    Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

4.3.    Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

4.4.    Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

4.5.    V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

4.6.    Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

4.7.   Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre na zahtevek, v pisni obliki (e-pošta ali ZS) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade..

4.8.    V kolikor organizator nagradne igre v roku osmih (8) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

4.9.    Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

4.10.    Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 

5. POLITIKA ZASEBNOSTI

 

5.1.    Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

5.2.    V postopku prijave oz. registracije uporabnika spletne aplikacije moramo od uporabnikov pridobiti naslednje osebne podatke, ki jih uporabljata tako lastnik spletnega mesta, kot tudi ponudnik spletne aplikacije. Podatki pridobljeni ob registraciji so:

(a)   ime in priimek,

(b)   elektronski naslov,

(c)    telefonska številka

(d)   status dijaka oz. status študenta.

5.3.    Ob prijavi oz. registraciji uporabnika spletne aplikacije bo ponudnik pridobil naslednje osebne podatke:

(a)   naslov uporabnika oz. plačnika.

5.4.    Z registracijo na spletnem mestu uporabnik soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov, na način opisan v splošnih pogojih.

4.5.    Vse posredovane podatke bo ponudnik uporabljal le za namene uporabe spletne storitve ter administraciji storitev.

5.6.    Spletni ponudnik lahko posreduje vaše podatke na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. Ponudnik lahko razkrije podatke uporabnika v kolikor je to zakonsko določeno ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:

(a)    skladnost z zakonskimi odredbani ali dosnimi postopki proti lastniku ali ponudniku spletnega mesta,

(b)    zaščito in varovanje pravic ali lastnine ponudnika ali naše družine spletnih mest,

(c)    ukrepanje v njunih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih ponudnika ali posrednikov in uporabnikov spletne aplikacije v javnosti.

5.7.    S sprejemom splošnih pogojev in uporabo spletnega mesta uporabniki soglašajo, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte. Uporabnik se zaveže, da ponudnika ne bo smatral za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb.

5.8.    Uporabnik soglaša s tem, da ponudnik osebne podatke hrani za neomejen čas, uporabnik namreč lahko koristi ponudnikove storitve skozi daljše obdobje let, ki se ga ne da točno vnaprej definirati. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva od ponudnika, da njegove podatke izbriše iz baze.

 

 

6. PIŠKOTKI

 

6.1. Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje aplikacije na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotkov ni možna. Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

6.2. Podatke zbrane z obiski spletnega mesta lahko ponudnik kadarkoli združi z anonimnimi demografskimi podatki in jih lih uporabi za ponujanje ustreznejše vsebine spletnega mesta.

 

7. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

 

Ponudnik si pridružuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila the splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

 

–          opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,

–          blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,

–          blokiranje uporabniškega računa,

–          blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja ena in ista oseba kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,

–          blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,

–          posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev. Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

 

8. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

 

Uporabnik se strinja s temi splošnimi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta, ne glede na to, ali se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ob uporabi storitev spletnega mesta je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev uporabe spletnega mesta, ki jih določi sam ponudnik oz. izdajatelj.

Ponudnik si pridružuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno dostopni na spletnem mestu.

 

9. REŠEVANJE SPOROV

 

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta, se najprej obrnite na info@studentska-vadba.si.

 

10. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe ima zaporedno številko 1.2. in velja od 10. 08. 2013.

Študentska vadba